Slow Food a Zero Waste EU vypracovala pokyny pro obce ke snížení plýtvání potravinami v rámci místních potravinových systémů

Odhaduje se, že v Evropské unii se 20 procent vyrobených potravin vyhodí.

Taková praxe již nemůže pokračovat a plýtvání potravinami se musí stát problémem minulosti prostřednictvím přechodu k udržitelnému potravinovému systému. Řešení plýtvání potravinami vyžaduje opatření v celém dodavatelském řetězci, protože jde o systémový důsledek současného fungování potravinového systému. Opatření mít úspěch pouze tehdy, pokud obce a města budou spolupracovat s farmářskými komunitami a producenty potravin v zelených pásech kolem měst a ve venkovských oblastech.

Slow Food a Zero Waste Europe proto vypracovaly návod pro města a obce, jak předcházet vzniku plýtvání potravinami na základě příkladů projektů a iniciativ, které byly úspěšně zavedeny v celé Evropě.

Marta Messa, ředitelka Slow Food Europe, říká: „Pomocí návodu se snažíme ilustrovat a uvést konkrétní příklady toho, co může obec nebo město udělat pro snížení plýtvání potravinami v rámci širšího přechodu na udržitelné potravinové systémy. Návod zahrnuje poskytování finančních pobídek nebo finanční podpory místním iniciativám, navrhování regulačních rámců, ale také poskytování fyzických prostor, poradenství, propagace dárcovství potravin a zvyšování povědomí o otázkách plýtvání potravinami. Dokument se zaměřuje na to, jaká konkrétní opatření mohou obce podniknout a jak mohou stimulovat místní potravinové systémy.

Případové studie se týkají Paříže a Mouans-Sartoux ve Francii, Milána v Itálii, Porta v Portugalsku, Gentu a Brugg v Belgii, více než 300 měst v Česku, Lublani ve Slovinsku a Pontevedry ve Španělsku.

Stávající právní předpisy v rámci Evropské unie (EU) jsou nedostačující k tomu, aby v tomto ohledu jednaly ambiciózně. Rámcová směrnice o odpadech uvádí pouze cíl 50% snížení do roku 2030 pro spotřebitele a maloobchod a není povinný. Nedávno přijatá strategie EU Farm to Fork však připravuje půdu pro přijetí povinných cílů, které budou založeny na měření úrovně plýtvání potravinami, které musí členské státy do roku 2022 provést.

Aby bylo možné řešit plýtvání potravinami a obecněji zaručit řádný přechod k udržitelným potravinovým systémům, vytvořila Evropská unie rámec EU pro výzkum a inovace Food2030, který zahrnuje 4 průřezové priority, mezi něž patří oběhové hospodaření a účinnost zdrojů, s jasným cílem dosáhnout nulového plýtvání potravinami. Desítky měst v Evropě nyní vyvíjejí postupy s jasným cílem implementovat tyto priority na místní úrovni.

Města a obce hrají klíčovou roli a mají odpovědnost při utváření místních potravinových systémů a řešení plýtvání potravinami. Doporučení zveřejněná společnostmi Zero Waste Europe a Slow Food představují konkrétní nástroj pro 11 měst zapojených do projektu Food Trails, jehož je Slow Food partnerem, i do všech dalších probíhajících projektů Food2030.

 

Slow Food International Press Office

Alessia Pautasso – [email protected] (+39) 342 8641029

Paola Nano – [email protected] (+39) 329 8321285

 

Slow Food je celosvětová síť místních komunit, která byla založena v roce 1989 s cílem čelit mizení místních potravinářských tradic a šíření kultury rychlého občerstvení. Od té doby se Slow Food stalo globálním hnutím, které zahrnuje miliony lidí ve více než 160 zemích a pracuje tak, abychom všichni měli přístup k dobrému, čistému a poctivému jídlu.

 

  • Did you learn something new from this page?
  • yesno